open source website creator

PROIZVODNI PROGRAM 

Preduzeće  TERMO-SOLAR   poseduje   proizvodni  pogon  za izradu električnih toplovodnih kotlova, kao i svih vrsta kotlova na čvrsto gorivo do 400 kwventilacionih kanala, redukcija, kolena,   nadzemnih   rezervoara  do   30.000   litara   i   ostalu opremu radioničkog tipa.


ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTLOVI
Najjednostavniji način grejanja.

Mobirise

ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTAO

ETK - TS

Kotao ETK - TS je kotao bez cirkulacione pumpe
i ekspanzione posude, idealan je za postavljanje
na postojeću instalaciju  grejanja  kao dopunsko 
ili alternativno grejno telo. Priključak za central-
no grejanje može biti sa leve ili  sa desne  strane
u zavisnosti od potreba. Svaki kotao ima  troste-
penu regulaciju snage. 

Dostupni su u seriji:
6 kw, 12 kw, 18 kw, 24 kw i 32 kw.

PREDNOSTI ELEKTRIČNIH KOTLOVA:

○ Jednostavan i lak način rukovanja
○ Kontrola temperature preko sobnog termostata
○ Automatski režim rada prema željenoj temperaturi
○ Lako održavanje
○ Kompaktna forma

Mobirise

ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTAO

ETKC - TS

Električni toplovodni kotao (ETKC) je  koncipiran
kao kompletna mini kotlarnica sa pumpom,  eks-panzionom posudom, sigurnosnim ventilom, na-legajućim  termostatom i  automatikom za upra-
vljanje rada kotla. Kako bi se uklopili u  svaki pro-
stor,  izrađuju  se  u  dve  varijante,  kao  zidni ili
ugradni u zid  sa  vidljivom  kontrolnom  tablom
ili bez nje. 

Dostupni su u seriji:
6 kw, 12 kw, 18 kw, 24 kw i 32 kw.

PREDNOSTI ELEKTRIČNIH KOTLOVA:

○ Jednostavan i lak način rukovanja
○ Kontrola temperature preko sobnog termostata
○ Automatski režim rada prema željenoj temperaturi
○ Lako održavanje
○ Kompaktna forma
○ Mogućnost ugrađivanja u zid


KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO
trajnožareći toplovodni kotlovi na više vrsta čvrstog goriva

Mobirise

TRAJNOŽAREĆI TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO

KTK - TS

Kotlovi tipa KTK - TS su namenjeni za centralno
i etažno grejanje individualnih zgrada, poslovnih prostorija i drugih objekata.  Namenjeni su za lo-
ženje svih vrsta čvrstog goriva sa mogućnošću adaptacije donjih vrata za postavljanje gorionika
i loženje kotla na pelet i tečna goriva.  Kotao je izrađen kao tropromajni  sa postepenim  sagore-vanjem,  izrađen  od  kvalitetnog  čeličnog  kotlo-
vskog lima, štedljiv,  dobro  izolovan  mineralnom vunom sa završnom oblogom  od  plastificiranog
lima.

Dostupni su u seriji :
20 kw, 24 kw, 32 kw, 40 kw i 50 kw.

PREDNOSTI KOTLA:

○ Koeficijent iskorišćenosti preko 85%
○ Velika zapremina ložišta
○ Postepeno sagorevanje ogreva
○ Mogućnost loženja više vrsta goriva
○ Mogućnost loženja na pelet
○ Jednostavno rukovanje
○ Lako održavanje
○ Izrađen od kvalitetnog kotlovskog lima 
○ Proizvodna serija od 20 - 50 kw
○ Kompaktne dimenzije prilagođene svakom prostoru 

Mobirise

TRAJNOŽAREĆI TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO

KTK - TS SA SISTEMOM SAGOREVANJA PELETA

Uz minimalne promene donjih vrata standardni
KTK-TS   kotao  može  postati   kotao  na  pelet. Postavljanjem  gorionika, sa željenim  kapacite-
tom  spremnika,  kotao  KTK-TS  prelazi  u  auto-
matski  režim  rada sa  mogućnošću  daljinskog upravljanja.

PREDNOSTI KOTLA SA SISTEMOM SAGOREVANJA PELETA:

○ Visok koeficijent iskorišćenosti
○ Mala količina pepela
○ Željeni kapacitet spremnika za pelet
○ Električni regulator temperature sa mogućnošću daljinskog upravljanja
○ Serija od 20 - 400 KW
○ Jednostavno rukovanje
○ Lako održavanje

Mobirise

TRAJNOŽAREĆI TOPLOVODNI KOTAO NA ČVRSTO GORIVO

TK-TS i TKC-TS
KOTLOVI VELIKIH SNAGA

Kotlovi tipa TK - TS i TKC - TS su namenjeni  za grejanje velikih kvadratura (industrijskih objeka-
ta,  škola,  stambenih  zgrada i  sl.).  Tropromajni
kotao sa postepenim sagorevanjem,  izrađen od kvalitetnog čeličnog kotlovskog lima,  dobro  izo-
lovan mineralnom vunom  sa završnom oblogom
od  plastificiranog lima. Namenjeni  su za loženje
svih vrsta čvrstog  goriva, sa mogućnošću ada-ptacije donjih  vrata  za  postavljanje  gorionika  i
loženje kotla na pelet i tečna goriva.

Dostupni su u seriji:
100 kw, 200 kw, 250 kw i 400 kw. 

PREDNOSTI KOTLA:

○ Koeficijent iskorišćenosti preko 85%
○ Velika zapremina ložišta
○ Postepeno sagorevanje ogreva
○ Mogućnost loženja više vrsta goriva
○ Mogućnost loženja na pelet
○ Jednostavno rukovanje
○ Lako održavanje
○ Izrađen od kvalitetnog kotlovskog lima
○ Proizvodna serija od 100 - 400kw
○ Grejanje velikih kvadratura


VENTILACIONI KANALI
Izrada po vašoj meri

Mobirise

VENTILACIONI KANALI

VENTILACIONI KANALI I KOLENA

Vršimo izradu ventilacionih kanala uključujući sve komponente, kao  što  su  cevi,  redukcije,  kolena,
teštici  i  slično kao i  izradu izolacionog  plašta  za
cevne   instalacije   grejanja  i  hlađenja.  Izrada  se
vrši  od   pocinkovanog   ili    aluminijumskog   lima
debljine od 0,5 do 1,5 mm.   


DIMNI KANALI
Od prohromskog i čeličnog lima

Mobirise

DIMNI KANALI

DIMNI KANALI I KOLENA

Vršimo izradu dimnih kanala za sve tipove kotlova, standardnih i vanstandardnih dimenzija, a sve prema potrebama individualnog priključenja kotla na dimni kanal.


GARANCIJA I KVALITET 
Svi naši proizvodi su atestirani i poseduju odgovarajuće izveštaje o ispitivanju i usaglašenosti!

Adresa

Vojvode Stepe bb 
14000 Valjevo

Kontakt

Email: termosolar.va@gmail.com
Telefon: 014/220-669                    
Fax: +1 (381) 14 220 669